Sekretess och dataskydd

Om inget annat anges insamlar, använder och delar Herbalife Nutrition ”personuppgifter” (t.ex. ditt för- och efternamn, din postadress, bostadsort, land, postnummer, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsuppgifter och bankinformation) i enlighet med sin sekretesspolicy som finns här: http://www.herbalife.se/sekretesspolicy

Tack vare nätverksmarknadsföringens unika egenskaper kan Medlemmar komma att få ta emot personuppgifter som rör andra personer direkt från Herbalife Nutrition. Det kan vara information som rör andra Medlemmar i en Medlems downline eller kunder eller folk som har blivit rekommenderade oss och som uttryckt intresse för Herbalife Nutritions produkter eller tjänster. En organisation downline består av alla Medlemmar som har sponsrats en viss Medlem personligen samt alla övriga personer som de efterföljande Medlemmarna har sponsrat. Efter att Herbalife Nutrition har överlämnat personuppgifter till en Medlem är det denna Medlem som ansvarar för uppgifterna och måste bevara deras sekretess. En Medlem får använda dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för att utveckla sin Herbalife Nutrition-relaterade affärsrelation med sin downline, sina kunder eller folk som har uttryckt intresse. En Medlem får endast använda dessa personuppgifter i andra syften om de informerar ifrågavarande person om att så sker och att det finns en korrekt rättslig grund för denna ytterligare användning. Exempel på korrekt rättslig grund för att använda personuppgifter är:

  • samtycke från personen,
  • att du måste följa ett lagstadgat krav,
  • du ska uppfylla ett kontraktsmässigt avtal med ifrågavarande person (såsom ett avtal att sälja produkter till dem), eller
  • dina berättigade verksamhetsintressen om detta intresse inte väger tyngre än privatpersonens intresse att skydda sina personuppgifter.

Bland annat delar Herbalife Nutrition information med sina Medlemmar genom rapporterna om leden. Dessa rapporter innehåller information som rör andra Medlemmar inom en Medlems downline, såsom deras namn och kontaktuppgifter, deras Herbalife Nutrition ID-nummer och affärsrelaterade uppgifter såsom uppnådd nivå, volym- och försäljningsstatistik. Rapporter om leden tillhandahålls Medlemmarna under sträng sekretess och endast för att stötta Medlemmarna i arbetet med att ytterligare utveckla sina Herbalife Nutrition-verksamheter. Rapporter om led, inklusive alla personuppgifter och andra uppgifter som rapporterna innehåller, utgör konfidentiella affärshemligheter som utvecklats av och tillhör Herbalife Nutrition. En Medlem får inte samla in, distribuera eller spara sekretessbelagd information, personuppgifter eller sammanställa information om andra Herbalife Medlemmar som de har sponsrat eller deras kunder, förutom när det gäller deras downline och då endast i syfte att marknadsföra sin Herbalife Nutrition-verksamhet och för att administrera, motivera och träna sin downline.

En Medlem får samla in personuppgifter från privatpersoner, direkt eller på andra sätt, exempelvis insamlingen av kontaktuppgifter och betalningsinformation från kunder för att bearbeta produktbeställningar.

En Medlem agerar som personuppgiftsansvarig och måste följa gällande sekretess- och dataskyddslagar, inklusive de gällande begränsningarna som gäller dataöverföringar över landsgränserna(1) som gäller för alla personuppgifter som Medlemmen har erhållit (från Herbalife Nutrition eller på annat sätt) i samband med Medlemmens Herbalife Nutrition-verksamhet. Det är dessutom Medlemmens eget ansvar att bevara säkerheten för alla personuppgifter som han eller hon erhåller.

1: En Medlem som bedriver internationell verksamhet måste vara medveten om att han eller hon måste följa de gällande sekretess- och dataskyddslagarna, vilka även omfattar lagarna i det bosättningsland som ifrågavarande person, från vilken personuppgifterna har inhämtats, kommer från.